Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ Đường luật  ♦  Ngày nhà giáo

ong_do

Ngày nhà giáo

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Hiềm nỗi giang hồ có kính thư?
Câu chữ vàng son đời chẳng dụng
Văn chương đạm bạc thật thành hư
Gõ đầu lũ trẻ, cơm không có
Viết lách đôi dòng sống được ư?
Ngẫm nghĩ con ta, rồi các cháu
Đứa nào còn biết được chữ “sư”?

19/11/2010
Kỳ Dương



There are no comments

Add yours