Tag Archives: đạo lýDạy con

Con ơi nhớ lấy lời cha Thân là nam tử bôn ba giữa đời Giữ cho tâm thật sáng ngời Văn chương..

Nhắc Mình

Giữa non cao ta nghĩ về biển cả Trước biển đời ta nghĩ lại thân ta Đã bao giấc thiên hà duỗi..

Tu tập

Trí giả mục tâm thị Hành vô nan giả tri Vô vi truy tiếu lạc Hành giả vạn thế y. 30/10/2012 Kỳ..

Nhận thức

Cố gắng hoán tượng để giúp thay đổi số phận 1 gia chủ đang kinh doanh hồi mạt vận.  Bổ sung dụng..